Zapobieganie alergii


Aler­gie w kra­jach roz­wi­nię­tych są bar­dzo poważ­nym pro­ble­mem zdro­wot­nym, sza­cuje się, że aż do 30% popu­la­cji cierpi na jakąś postać aler­gii w któ­rymś momen­cie życia. Bar­dzo wiele uczu­leń roz­wija się we wcze­snych eta­pach życia. Nie­które bada­nia suge­rują że uczu­le­nie może nastę­po­wać nawet w cza­sie życia pło­do­wego. W chwili obec­nej nie ist­nieje metoda umoż­li­wia­jąca cał­ko­wite unik­nię­cie uczu­le­nia, zwłasz­cza u dzieci z wro­dzo­nymi skłon­no­ściami ato­po­wymi. Na pod­sta­wie obser­wa­cji i prób kli­nicz­nych przy­jęte są jed­nak pewne stra­te­gie umoż­li­wia­jące obni­że­nie ryzyka alergizacji.

Jed­nym z czyn­ni­ków zwięk­sza­ją­cych ryzyko uczu­le­nia nie­mow­ląt jest pale­nie papie­ro­sów przez matkę w cza­sie ciąży i po uro­dze­niu dziecka pl.wikipedia.org. Dym papie­ro­sowy zawiera setki sub­stan­cji che­micz­nych i tok­syn szko­dli­wych dla układu immu­no­lo­gicz­nego i zwięk­sza podat­ność na aler­gie. Zgod­nie z reko­men­da­cjami World Health Orga­ni­za­tion, ochronny wpływ prze­ciwko uczu­la­niu może mieć kar­mie­nie nie­mow­lę­cia wyłącz­nie pier­sią do 6 mie­siąca życia i ostrożne wpro­wa­dza­nie do jego diety nowych pokar­mów po następ­nych mie­sią­cach życia.

W ostat­nich dzie­się­cio­le­ciach pod­sta­wo­wym spo­so­bem zapo­bie­ga­nia aler­gii u dzieci z grupy pod­wyż­szo­nego ryzyka uczu­le­nia (ze skłon­no­ściami ato­po­wymi, z rodziny, w któ­rych czę­sto wystę­po­wały aler­gie) było ścisłe uni­ka­nie kon­taktu z naj­bar­dziej powszech­nymi aler­ge­nami (białko mleka kro­wiego, jajka, orzeszki ziemne, kurz). Takie postę­po­wa­nie jest cał­ko­wi­cie zgodne z logiką; przede wszyst­kim eli­mi­nuje ryzyko zagra­ża­ją­cej życiu reak­cji ana­fi­lak­tycz­nej, która mogłaby nastą­pić po kon­tak­cie z aler­ge­nem. Dodat­kowo wiele obser­wa­cji zacho­ro­wań i wyniki prze­pro­wa­dzo­nych badań nauko­wych suge­ro­wały, że wcze­sny kon­takt z aler­ge­nem pod­wyż­sza ryzyko uczu­le­nia https://www.youtube.com/watch?v=s5V2Q_Ln-mc. Nie­stety, sze­roko zakro­jone próby kli­niczne testu­jące sku­tecz­ność obni­ża­nia ryzyka zacho­ro­wa­nia na aler­gie poprzez eli­mi­na­cje kon­taktu z aler­ge­nem nie wyka­zały takiego związku.

Obec­nie pro­wa­dzone są bada­nia naukowe nad odmienną stra­te­gią zapo­bie­ga­nia aler­gii, pole­ga­jącą na czę­stym poda­wa­niu nie­wiel­kich ilo­ści aler­genu dzie­ciom, w celu wytwo­rze­nia u nich tole­ran­cji na daną sub­stan­cję (stra­te­gia podobna do odczu­la­nia swo­istego). Niski odse­tek aler­gii na orzeszki ziemne w kra­jach, w któ­rych dzieci od wcze­snych mie­sięcy życia powszech­nie jadają dużo pro­duk­tów je zawie­ra­ją­cych, suge­ruje moż­li­wość wywo­ła­nia tole­ran­cji immu­no­lo­gicz­nej przez takie postę­po­wa­nie. Wstępne wyniki badań nad wcze­snym wpro­wa­dza­niem małych ilo­ści pro­duk­tów pokar­mo­wych (jajka, orzeszki ziemne) do diety 4 mie­sięcz­nych nie­mow­ląt rów­nież wska­zują na to, iż odpo­wied­nie daw­ko­wa­nie poten­cjal­nego aler­genu może zapo­biec wystą­pie­niu aler­gii. Czy ta stra­te­gia okaże się sku­teczna dowiemy się w 2013 roku (prze­wi­dy­wany ter­min zakoń­cze­nia prób klinicznych) pl.wikipedia.org.

Pro­wa­dzone są rów­nież bada­nia nad zasto­so­wa­niem pro­bio­ty­ków (bak­te­rii zawar­tych w pro­duk­tach mlecz­nych) w die­cie. Ponadto oce­niany jest wpływ kon­taktu z aler­ge­nami sier­ści zwie­rząt we wcze­snym dzieciństwie. Jak widać z powyż­szego przy­kładu, aktu­al­nie nie ma jesz­cze wypra­co­wa­nej metody umoż­li­wia­ją­cej sku­teczne zapo­bie­ga­nie aler­gii i ochronę przed nią. Aby opra­co­wy­wać takie spo­soby zapo­bie­ga­nia i lecze­nia aler­gii konieczne jest prze­pro­wa­dze­nie sze­roko zakro­jo­nych badań, zarówno na pozio­mie labo­ra­to­ryj­nym, umoż­li­wia­ją­cym zro­zu­mie­nie mecha­ni­zmów aler­gii, jak i prze­pro­wa­dze­nie prób kli­nicz­nych, potwier­dza­ją­cych sku­tecz­ność danej terapii.

Rate this post