Twoje życie z alergią


Aler­gie są jed­nymi z naj­bar­dziej powszech­nych scho­rzeń ludzi mło­dych w XXI wieku. W wyniku kon­taktu z powszech­nie wystę­pu­ją­cymi, z pozoru nie­szko­dli­wymi sub­stan­cjami (np. pył­kami roślin, sier­ścią zwie­rząt czy pew­nymi pokar­mami) u aler­gika roz­wija się sze­reg uciąż­li­wych obja­wów cho­ro­bo­wych, np. katar sienny, zapa­le­nie spo­jó­wek, świąd skóry, wysypka, dusz­no­ści.  Życie aler­gika to nie­ustanne próby zapo­bie­ga­nia kon­tak­tom z aler­ge­nem, a w przy­padku wystą­pie­nia obja­wów – prze­wle­kłe lecze­nie detoxic. Zanie­dba­nie aler­gii czę­sto pro­wa­dzi do nasi­le­nia obja­wów, i roz­wi­nię­cia kolej­nych, a w naj­ostrzej­szej for­mie aler­gia może zagra­żać życiu.

Uciąż­li­wość aler­gii jest czę­sto nie­do­ce­niana przez ludzi, któ­rych ona nie doty­czy, któ­rzy czę­sto nie zdają sobie sprawy z wpływu cho­rób aler­gicz­nych na wiele aspek­tów życia aler­gika. Aby uchro­nić się przed reak­cją aler­giczną aler­gik nie tylko musi rezy­gno­wać z licz­nych przy­jem­no­ści, jak na przy­kład  posia­da­nie  zwie­rzę­cia, ogra­ni­cze­nia die­te­tyczne, upra­wia­nie  spor­tów, odby­wa­nie urlopu w okre­sie let­nim (wszech­obecne pyłki psują latem przy­jem­ność, jaką czer­pie się z urlopu w innych oko­licz­no­ściach) https://pl.wikipedia.org/wiki/Pijawki. Aler­gia rów­nież znacz­nie utrud­nia rów­nież sku­teczną naukę (pyle­nie powo­du­jące katar sienny w okre­sie sesji let­niej), i wresz­cie – pracę zawodową.

Aby przy­bli­żyć pro­blemy aler­gi­ków oso­bom postron­nym, i aby uświa­do­mić, jak bar­dzo aler­gia potrafi utrud­nić życie, posta­no­wi­li­śmy prze­pro­wa­dzić ankietę wśród osób, które zma­gają się z nią na co dzień. Wyniki ankiety zostaną wyko­rzy­stane przy spo­rzą­dza­niu raportu doty­czą­cego m. in. wpływu cho­rób aler­gicz­nych na jakość życia Pola­ków cier­pią­cych z ich powodu. Mamy nadzieję, że sta­nie się on sku­tecz­nym narzę­dziem w walce o uzna­nie aler­gii za poważny pro­blem nie tylko medyczny, ale też spo­łeczny. Chcemy, żeby cho­roby aler­giczne zostały uwzględ­nione w Naro­do­wym Pro­gra­mie Zdro­wia (od 2016 roku).  Dzia­ła­nia rzecz­ni­cze będziemy pro­wa­dzić wspól­nie z innymi orga­ni­za­cjami, w tym Fun­da­cją Ala­ba­ster (http://fundacja-alabaster.org).

Rate this post