Skóra atopowa


Pomimo, że pacjenci cho­ru­jący na AZS mają z reguły pogru­biony naskó­rek (skła­da­jący się z więk­szej liczby warstw komó­rek niż w zdro­wej skó­rze), ich skóra nie zabez­pie­cza ich przed śro­do­wi­skiem zewnętrz­nym w takim stop­niu, jak powinna. Wynika to z tego, że komórki naskórka (kera­ty­no­cyty) nie doj­rze­wają i nie obumie­rają u nich wystar­cza­jąco szybko, nie wytwa­rzają też odpo­wied­nich, ści­słych połą­czeń mię­dzy sobą. Dodat­kowo, ponie­waż pro­ces doj­rze­wa­nia i „spe­cja­li­za­cji” komó­rek jest zabu­rzony, nie pro­du­kują one wystar­cza­jąco dużo związ­ków zabez­pie­cza­ją­cych przed infek­cjami, , co pozwala na roz­wój bak­te­rii i grzy­bów na jej powierzchni. Ato­powe kera­ty­no­cyty nie pro­du­kują wystar­cza­ją­cej  ilo­ści lipi­dów i związ­ków utrzy­mu­ją­cych wodę, a co rów­nież pro­wa­dzi do pod­wyż­sze­nia odczynu pH , ktore ula­twia  kolo­ni­za­cję skóry przez mikroby.

To wszystko skut­kuje wytwo­rze­niem się wadli­wej, znacz­nie bar­dziej prze­pusz­czal­nej war­stwy rogo­wej. Dla­tego z jed­nej strony woda paruje szyb­ciej przez skórę ato­pową, a przy oka­zji umoż­li­wia­jąca prze­do­sta­wa­nie się bak­te­rii, wiru­sów i aler­ge­nów www.youtube.com. W kon­se­kwen­cji skóra ato­pi­ków jest sucha, podatna na infek­cje. Docho­dzi rów­nież do roz­wi­nię­cia się odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej na „nie­winne” anty­geny, czyli do aler­gi­za­cji. Pomimo, że naskó­rek zbu­do­wany jest z więk­szej ilo­ści warstw, nie jest to więc sku­teczna bariera.

W skó­rze ato­po­wej nie tylko naskó­rek jest nie­pra­wi­dłowy . Skóra wła­ściwa u ato­pi­ków zawiera wię­cej komó­rek układu odpor­no­ścio­wego, niż u osoby zdro­wej.

Komórki te ponadto inten­syw­niej reagują na zagro­że­nia ze strony śro­do­wi­ska, co powo­duje ostry stan zapalny nawet w przy­padku nikłego zagro­że­nia. Reak­cja ta ma cha­rak­te­ry­styczny „aler­giczny” prze­bieg, zwią­zany z poja­wie­niem się nie­ty­po­wych komó­rek odpor­no­ścio­wych,  obser­wo­wany rów­nież w innych cho­ro­bach ato­po­wych, np. w ast­mie.

Dodat­kowo, tzw. komórki pamięci, które ule­gły uwraż­li­wie­niu na aler­geny mogą rów­nież kumu­lo­wać się w skó­rze, co może pro­wa­dzić do zaostrze­nia  cho­roby w przy­padku kolej­nego zetknię­cia się z danym aler­ge­nem, nie­ko­niecz­nie przez skórę. Nasi­le­nie AZS może wystą­pić np. po spo­ży­ciu pokar­mów, na które dany pacjent jest uczulony.

Rate this post