Narzędzia pracy naukowca


Zro­zu­mie­nie pro­cesu bio­lo­gicz­nego, np. pro­wa­dzą­cego do powsta­wa­nia aler­gii, wymaga zgro­ma­dze­nia szcze­gó­ło­wej wie­dzy na jego temat, wyja­śnia­ją­cej róż­nice w budo­wie i zacho­wa­niu komó­rek u ludzi zdro­wych i cier­pią­cych na aler­gię. Róż­nice te mogą być zapi­sane w genach, obja­wiać się uszko­dze­niami pro­du­ko­wa­nych przez komórkę bia­łek i innych sub­stan­cji bio­lo­gicz­nych, albo wyni­kać z zabu­rzeń w oddzia­ły­wa­niach pomię­dzy róż­nymi typami komórek. Wiele cen­nych infor­ma­cji można zdo­być bada­jąc komórki pobrane bez­po­śred­nio z cho­rych tka­nek, jed­nak są to naj­czę­ściej infor­ma­cje doty­czące jed­nego momentu roz­woju cho­roby (to tak, jakby wnio­sko­wać o prze­biegu całego wyda­rze­nia na pod­sta­wie zdję­cia zro­bio­nego w jed­nym momen­cie). Aby dokład­niej zro­zu­mieć mecha­ni­zmy roz­woju aler­gii (lub innej cho­roby), konieczne są całe sys­temy labo­ra­to­ryjne, umoż­li­wia­jące symu­la­cje pro­ce­sów biologicznych.

Naj­czę­ściej uży­wa­nymi sys­te­mami labo­ra­to­ryj­nymi (tzw. „mode­lami bio­lo­gicz­nymi”) są hodowle komór­kowe (komórki izo­lo­wane bez­po­śred­nio z krwi i tka­nek pacjen­tów lub namna­ża­jące się bez końca „linie komór­kowe”), hodowle tkan­kowe (trój­wy­mia­rowe sys­temy odtwa­rza­jące struk­turę tkanki i umoż­li­wia­jące bada­nie inte­rak­cji pomię­dzy komór­kami) oraz orga­ni­zmy odtwa­rza­jące prze­bieg danej cho­roby. Utrzy­my­wa­nie tych modeli w labo­ra­to­rium wymaga dużych umie­jęt­no­ści, wie­dzy na temat wła­ści­wych warun­ków hodowli i spe­cja­li­stycz­nego sprzętu. Bada­nie pro­ce­sów bio­logicznych w labo­ra­to­rium wymaga odtwo­rze­nia warun­ków jak naj­bar­dziej zbli­żo­nych do tego, co dzieje się w orga­ni­zmie czło­wieka. Dla­tego np. komórki hoduje się w spe­cjal­nych inku­ba­to­rach z kon­tro­lo­waną tem­pe­ra­turą (37oC), odpo­wied­nim stę­że­niem dwu­tlenku węgla i wil­got­no­ścią, które two­rzą warunki odpo­wia­da­jące tym wewnątrz organizmu.

Przy pro­ce­du­rach labo­ra­to­ryj­nych trzeba też wystrze­gać się wszę­do­byl­skich bak­te­rii i grzy­bów, które mogą zain­fe­ko­wać hodowle i cał­ko­wi­cie zabu­rzyć wyniki eks­pe­ry­mentu. Dla­tego np. używa się ste­ryl­nych naczyń labo­ra­to­ryj­nych i odczyn­ni­ków, a doświad­cze­nia na żyją­cych komór­kach prze­pro­wa­dza się w spe­cjal­nych komo­rach (tzw. „komo­rach lami­nar­nych”), zapew­nia­ją­cych prze­pływ fil­tro­wa­nego powie­trza i ste­rylne warunki.

Symu­lu­jąc prze­bieg reak­cji aler­gicz­nej komórki można w labo­ra­to­rium pod­da­wać zmie­nia­ją­cym się warun­kom śro­do­wi­ska, a także  badać efekty dzia­ła­nia roz­ma­itych sub­stan­cji. To pozwala zro­zu­mieć, w jaki spo­sób nasze inge­ren­cje wpły­wają na zacho­wa­nie i funk­cje komó­rek journals.viamedica.pl.  Zdo­byte infor­ma­cje są następ­nie pod­da­wane skom­pli­ko­wa­nej ana­li­zie, co pozwala na odkry­cie para­me­trów nie­zbęd­nych do prze­wi­dy­wa­nia i dia­gno­styki cho­roby. Pro­wa­dzi to bez­po­śred­nio do opra­co­wa­nie nowa­tor­skich metod lecz­ni­czych, pozwa­la­ją­cych na roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów pacjen­tów alergicznych. Nie­stety, zaawan­so­wane bada­nia naukowe są bar­dzo kosz­towne, a środki na ich pro­wa­dze­nie trudne do uzy­ska­nia. Wspie­ra­jąc Fun­da­cję Poko­nać Aler­gię pomo­żesz finan­so­wać pro­jekty naukowe, nie­zbędne dla two­rze­nia nowych roz­wią­zań w tera­pii i dia­gno­styce alergii.

Rate this post